മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭാഗശ Edit
    പങ്കു പങ്കായി , ഓഹരി അനുസരിച്ച്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ garland, impotence, represent, tod, ഭര്‍ത്ത്യത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean