മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭസന്തം Edit
    കാലം


Entries from Datuk Database

ഭസന്തം(നാമം):: കാലം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ingratiate, maladroit, അദക്ഷ, മൃദിനി, അടപടലേ


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean