മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭസന്തം Edit
    കാലം


Entries from Datuk Database

ഭസന്തം(നാമം):: കാലം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ scarcity, അവണ്ണം, അക്രൂരന്‍, അവയവം, അന്തര്‍വാഹിനി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean