മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭവദാരു Edit
    ദേവദാരു


Entries from Datuk Database

ഭവദാരു(നാമം):: ദേവദാരു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അയിന്തലനാഗം, ആകല്കര്‍സാ, ബൂക്കം, യാതൊന്ന്, ഓതിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean