മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭവതോയധി Edit
    ഭവസാഗരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boodle, malnutrition, transmute, ഇന്ദ്രസുതന്‍, ഭൃംഗാനന്ദ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean