മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭര്‍ഗ്ഗ്യന്‍ Edit
    ഭര്‍ഗ്ഗന്‍


ഭര്‍ഗ്ഗ്യന്‍ Edit
    ഭര്‍ഗ്ഗന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ catherine wheel, ചുണ്ണാമ്പ്, വെട്ടം, മോക്ഷം, അടിച്ചുകൂട്ട്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean