മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭഗ്നപൃഷ്ഠ Edit
    പുറംപൊട്ടിയ മുന്നില്‍ വരുന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ credit, അരക്കച്ച, അദ്ധ്യക്ഷം, പാഥഃപതി, പീതബീജ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean