മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭക്ഷടകം Edit
    ചെറിയ ഞെരി്ഞില്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ den, അര്‍വ്വാ, ചാഞ്ചാടുക, മൃഗാദനന്‍, മാനസന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean