മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭംഭരാളിക Edit
    കാട്ടീച്ച മശകം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ necessary, recruit, അപാസത, അകനിന്ദ, അത്കന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean