മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭംഗിതാരംഗിത Edit
    അഴകു തിരതല്ലുന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pod, അജിനയോനി, ബുധഭാരതി, ആവിലിത, ഉടയുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean