മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭംഗികേട് Edit
    ഭംഗിക്കുറവ്
    impropriety


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lapislazuli, prominence, rescind, അപത്യജീവ, അക്ലിഷ്ടവ്രത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean