മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഭംഗപ്പാട് Edit
    ഉപദ്രവം, പങ്കപ്പാട്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ are, detour, optimism, ഭൂതേശന്‍, വിരുത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean