മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബ്ലൗസ് Edit
    സ്ത്രീകളണിയുന്ന ഒരു തരം ഉടുപ്പ്


Entries from Datuk Database

ബ്ലൗസ്(നാമം):: മാറുമറയ്ക്കുന്ന ഒരുതരം ഉടുപ്പ് (സ്‌ത്രീകള്‍ ധരിക്കുന്നത്)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ digamy, effuse, abstemious, ബാഹുജഭാവം, ചുല്ലകി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean