മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബ്രാഹ്മീകന്ദം Edit
    പന്നിക്കിഴങ്ങ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ കാര്‍കൊണ്ടല്‍, കാളി, കൂട്ടിക്കെട്ടുക, കെടുമതി, താരേശന്‍


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean