മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബ്രാഹ്മീകന്ദം Edit
    പന്നിക്കിഴങ്ങ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടിമപ്പാട്, അകടിക്കുക, അധിദന്തം, ഡാമര, മുളവ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean