മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബ്രഹ്മയജ്ഞം Edit
    പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളില്‍ ഒന്ന്


Entries from Datuk Database

ബ്രഹ്മയജ്ഞം(നാമം):: പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളില്‍ ഒന്ന്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ phosphorescent, sneak, അനുവക്താവ്, പ്രചാര്യന്‍, പ്രതിപ്രസ്ഥാതാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean