മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബ്രഹ്മമഹ Edit
    ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്നവന്‍, മഹാപാപി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകഞ്ചുകിത, അന്നരസം, ആതാര്യ, പ്രകൃതിവിജ്ഞാനീയം, പളവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean