മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബ്രഹ്മപീണ Edit
    തതവാദ്യങ്ങളിലൊന്ന്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ purist, recrudescent, വിഭവം, അവക്ഷീണം, അധികരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean