മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബ്രഷ് Edit
    തുടയ്ക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം


Entries from Datuk Database

ബ്രഷ്(നാമം):: ഒരു ഉപകരണം (തുടയ്ക്കാനും ചായം തേയ്ക്കാനും ഉപയോഗം)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nutrient, osculation, അഴയ്ക്കുക, ഭാണ്ഡാരം, ഒവ്വാത്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean