മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബോദ്ധ്യം Edit
    അറിയേണ്ടത്, സമ്മതം, തൃപ്തി


ബോദ്ധ്യം Edit
    അറിയേണ്ടത്, സമ്മതം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ land-lady, relevant, അവടുജം, അളരല്, ആരാധനീയ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean