മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബൈരംകൊടുക്കുക Edit
    നിലവിളിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exploratory, അപഗ്രഥിതകക്ഷ്യ, അദ്ധ്യവസിത, ബാലത്താന്‍, ചട്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean