മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബേരം Edit
    ശരീരം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആതൃപ്യം, മൂന്നാംസ്ഥാനം, പ്രാക്തന, പാദാദികേശം, പൊത്താന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean