മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബൃഹന്നദി Edit
    പേരാറ് വലിയ നദി


Entries from Datuk Database

ബൃഹന്നദി(നാമം):: വലിയ നദി
ബൃഹന്നദി(നാമം):: പേരാറ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ erst, അര്‍ണ്ണവയാനം, വ്യഗ്രം, ഉള്‍ത്തൂര്‍ന്ന, രിക്ഥി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean