മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബൃത്താനിക Edit
    ബ്രിട്ടന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exult, അജീര്‍ത്തി, ചിത്രീകരിക്കുക, യത്ര, വമിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean