മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബൂദതൃണം Edit
    പൂതതൃണം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അധന, ആഢകി, ആലോകിക്കുക, ചൂര്‍ണ്ണയന്ത്രം, മഹാപത്മം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean