മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബുക്കാവ് Edit
    ഹൃദയം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pastor, മേധാവാന്‍, പയറ്റുപാട്ടം, പരാഗതി, ശല്ക്കം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean