മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബീദസത്തവ്ം Edit
    വര്‍ദ്ദിപ്പിക്കുന്ന ജീവ്, വര്‍ദ്ധനക്കു ഹേതുവായ ജന്തു


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മംഗലാക്ഷതം, അഭ്യുന്നത, ബദ്രാചലംൊ, ഒത, അരമതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean