മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബീജോര്‍വ്വി Edit
    ഞാറ്റുകണ്ട, വിലനിലം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമരഭര്‍ത്താവ്, അക്ഷരവീഴ്ച, ഭവാനീപതി, യൗനം, മഹീജ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean