മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബീജവപനം Edit
    വയല്‍, വിതക്കല്‍


Entries from Datuk Database

ബീജവപനം(നാമം):: വയല്‍
ബീജവപനം(നാമം):: വിതയ്ക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ claw, അപ്പാര്‍ത്തീഡ്, അലു, ആവി, മുനമ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean