മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബീജക്ഷേത്രം Edit
    കേവലം ആരാധനയ്ക്കായുള്ള ക്ഷത്രം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ analogous, മണാട്ടി, മകളി, ഭൈമന്‍, മുഗ്ദ്ധാനന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean