മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബിസവതി Edit
    ബിസം ദാരാളമുള്ള സ്ഥലം


Entries from Datuk Database

ബിസവതി(നാമം):: ബിസം ധാരാളമുള്ള കുളം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ insatiable, ചില്ലിക്കൊമ്പന്‍, മൃദുഫല, കടശിക്കൈ, കുട്ടുബാധ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean