മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബിന്ദുജാല Edit
    ആനയുടെ പുള്ളിക്കൂത്ത്, തുളളികളുടെ കൂട്ടം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disadvantage, pray, ഇത്രയും, ഭൃംഗാനന്ദ, വെള്ളംകുടിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean