മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാഹുവിക്ഷേപം Edit
    നീന്തല്‍, കൈകളെ വിക്ഷേപിക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ akin, അതഃ-അ, ചകിരിച്ചോറ്, ഒവ്വാ, ഗാമാരശ്മികള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean