മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാഹുവലയം Edit
    തോള്‍വള


Entries from Datuk Database

ബാഹുവലയം(നാമം):: തോള്‍വള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ flay, അഗ്രശാലപ്പറ, അലര്‍മങ്ക, അലങ്കാരചിത്രിത, അഭ്യുദാഹരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean