മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാഹുദകന്‍ Edit
    \ടജ്ഞാനി നോക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inexpressible, ആനാല്‍, മാറ്റുവസ്ത്രം, അക്കര, അതിനാല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean