മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാഹുജം Edit
    തത്ത, ബാഹവില്‍ ജനിച്ചത്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ paganize, substratum, അഗ്നിപര്‍വ്വതം, അരുമ, അലിക്കുത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean