മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാഷ്പദ്രവ്യം Edit
    വാതകം


ബാഷ്പദ്രവ്യം Edit
    വാതകം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ diadem, wame, അവാപ്യ, ബലിസത്മം, വിപുഷ്ട


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean