മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാലമുഷിക Edit
    ചുണ്ടെലി, ചെറിയ എലി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചതുഷ്പാഞ്ചാശത്ത്, ഛാലം, വിരമം, മുപ്പിരി, ഉരക്കളം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean