മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാലപാശ്യ Edit
    സമാന്തരേഖയില്‍ കെട്ടുന്ന സ്വര്‍ണ്ണപ്പട്ട


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nitrates, ചിലാക, വിരിയുക, പൂക്കുത്തി , നിര്‍ദ്വന്ദ്വ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean