മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാലത്തരുണി Edit
    അധികം പ്രായമാകാത്ത തരുണി, വാലസ്ത്രീ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ caducous, divinity, libellous, nuzzle, അകചന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean