മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാലഖില്യ Edit
    ഒരു കൂട്ടം കിരണോഷ്മതപസ്വികള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ appendectomy, മന്നാടിയാര്‍, പൃഥിവീരുഹം, രക്താധാരം, vaunt


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean