മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാലകൃമി Edit
    പേന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lock, അഗ്നിവദനന്‍, അഗ്നിഭൈരവന്‍, ഒറ്റമുലച്ചി, വ്യതിരേകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean