മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാലകൃമി Edit
    പേന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനന്ത്യ, അംബരവാണി, ചാവുകടല്‍, വിമൂഢന്‍, മാളം


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean