മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാദാം Edit
    ബദാം കുരു


Entries from Datuk Database

ബാദാം(നാമം):: ഒരു മരം (ഇതിന്‍റെ പരിപ്പ് പോഷകമൂല്യമുള്ളതാണ്)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bottlefed, procurator, അഷ്ടാദശധാന്യങ്ങള്‍, അകൂലകം, ആപരാഹ്ണിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean