മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാദഷാ Edit
    മുഹമ്മദീയ ചക്രവര്‍ത്തി
    muslim emperor


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ jury, navvy, weazen, അട്ടകം, അവികല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean