മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബാണാരി Edit
    ബാണന്റെ രിപു


Entries from Datuk Database

ബാണാരി(നാമം):: ബാണാസുരന്‍റെ ശത്രു, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sceptic, ആതതപ്രശമന്‍, ചുളക്ക്, വട്ടി, അമ്ലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean