മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബഹുസാര Edit
    വളരെ അന്തസാരമുള്ള


Entries from Datuk Database

ബഹുസാര(വിശേഷണം):: വളരെ അന്തസ്സാരമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brush, charlie, platitude, stocking, പ്രായണീയ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean