മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബഹുവ്യാപ്തി Edit
    പെരുമ്പടപ്പുസ്വരൂപം, അധികമായ വ്യാപ്തി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aback, brutish, prognostication, അംശുപതി, പ്രഹിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean