മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബഹുരൂപം Edit
    ചെഞ്ചല്യം, ഒന്ത്, പല്ലി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഷ്ടാംശി, അതിസഹസ്രകവത്സരം, ഇരവതി, ബ്രഹ്മവര്‍ച്ചസം, ബംബരാളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean