മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബഹിസ്ചരപ്രാണന്‍ Edit
    പ്രാണതുല്യന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അണകം, അന്വാധി, ആചണ്ഡാലം, ഭദ്രകാഷ്ഠം, ചെമ്മാശ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean