മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബഹിഷ്ക Edit
    ബാഹ്യമായ


Entries from Datuk Database

ബഹിഷ്ക(നാമം):: ബാഹ്യമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acrid, endow, ആശാളി, ആനമല, ഇടതുരുക


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean