മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബഹിരംഗം Edit
    ബാഹ്യായവം, പരസ്യമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ


Entries from Datuk Database

ബഹിരംഗം(നാമം):: ബാഹ്യാവയവം
ബഹിരംഗം(നാമം):: പരസ്യമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭുജംഗമന്‍, ചന്തം, പാരമ്പരീണ, പരന്തു, പൂര്‍വ്വധാരണ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean