മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബളിശം Edit
നാമം
    ബഡിശം, മീന്‍പിടിക്കാനുള്ള ചൂണ്ട


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ത്ഥബാദ്ധ്യത, അസേഭാരന്‍, വിഹതി, അലര്‍മാത്, ഉദ്ഘാടക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean